دوره ها پترن سفید بنر سمت راست
دوره معلم در نقش تسهیلگر

آموزش از ته کلاس

دوره ها پترن سفید بنر سمت چپ
شروع دوره

تاریخ دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان دوره

۱۵ ساعت
تسهیلگر دوره

نوع برگزاری دوره

حضوری
مدت زمان دوره

تسهیلگر دوره

مخاطبین دوره

مخاطبین دوره

تسهیلگران
هزینه دوره

هزینه دوره:

محتوای دوره

چرا تسهیلگری؟ الماس تسهیلگری جعبه ابزار تسهیلگر طراحی آموزشی با کمک الماس تسهیلگری

سرفصل دوره

پیش نیاز دوره

ندارد